Рада Європи повинна виступати за те, щоб діаспори не могли бути заборонені та переслідуватися

Міжнародна мобільність та міграційні потоки останнім часом зростають, тому кількість іноземних громадян також збільшується, і це вимагатиме розробки всеохоплюючої національної політики та європейського співробітництва. Це також важливо з точки зору діяльності Ради Європи щодо збереження національних меншин, багатомовності, мультикультуралізму як частини демократії та прав людини.

У звіті визнано цінність діаспор та запропоновано низку заходів, політик та урядових стратегій, які мають бути реалізовані державами-членами. Для України це дуже важливо, оскільки українські діаспори оселяються в численних країнах і сприяють розвитку нашої країни (Канадська діаспора або США). Ініціативи, запропоновані Резолюцією, повинні враховуватися національними парламентами та урядами при формуванні та реалізації державної політики щодо діаспор. У той же час створення Європейського форуму діаспор може стати чудовою платформою для міжнародних обмінів між громадами діаспори.

Варто також зазначити, що у звіті згадується проблема маніпуляцій діаспорами країнами їхнього проживання або походження, правленням недемократичної влади чи недержавних суб’єктів для власних політичних чи інших цілей, також порушуючи закон та права людини. Україна переживає це в обох контекстах: російські громади (а точніше російськомовні громади) використовуються Росією в її гібридних маніпулятивних діях за сценарієм “російського миру”, і водночас Росія забороняє діяльність української діаспори в Російській Федерації та порушує їхні права.

Рада Європи повинна виступати за те, щоб діаспори не могли бути заборонені та переслідуватися їхніми рідними країнами. Ми повинні засудити стигматизацію, дискримінацію та насильство над національними меншинами та діаспорами та закликати боротися з мовою ненависті в ЗМІ або в політичних виступах. Ми закликаємо посилити багатосторонній діалог та більш багатогранну співпрацю з громадянським суспільством та визнати значення діаспор у розвитку Європи.

_________

International mobility and migration flows have been recently growing, so numbers of foreign nationals are also increasing and it would require development of more inclusive national policies and European cooperation. It’s also important in terms of the Council of Europe activities in preserving national minorities, multilingualism, multiculturalism as a part of democracy and human rights.

The Report recognises the value of diasporas and suggested a set of actions, policies and governmental strategies to be implemented by the Member States. It is very important for Ukraine, as Ukrainian diasporas are settled in numerous countries and contribute to the development of our country, e.g. Canadian diaspora or US. The initiatives suggested by the Resolution should be taken into account by the national parliaments and governments in the formation and implementation of state policy on diasporas. At the same time, establishing a European Forum of Diasporas can become a great platform for international exchanges between diaspora communities.

It is also worth noting that the report mentioned the problem of manipulation of diasporas by countries of their living or origin, by ruling non-democratic authorities or non-state actors for their own political or other purposes, also violating the law and human rights. Ukraine has been experiencing this in both contexts: russian communities (or rather russian-speaking communities) are used by Russia in its hybrid manipulative actions within the “Russian peace” scenario and at the same time Russia ban activities of Ukrainian diaspora in Russian Federation and violates their huma8n rights.

The Council of Europe should advocate that diasporas cannot be banned and persecuted by their home countries. We should condempt stigmatisation, discrimination and violence against national minorities and diasporas and call to combat hate speech in media or in polictical speeches.We call to strengthen the multilateral dialogue and a more multifaceted cooperation with civil society and acknowledge the value of diasporas in the development of Europe

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *